MNL SZSZBML

Ajánló bibliográfia

Az első világháború könyvtári dokumentumai az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Szakkönyvtárában

A bibliográfia célja az első világháború eseményei iránt érdeklődő kutatók munkájának segítése. Önálló kötetek, tanulmányok, újságcikkek, elektronikus kiadványok felhasználásával képet adunk azokról a szakkönyvtárunkban található, ill. elérhető művekről, amelyek segíthetik a Nagy Háború témakörének mind teljesebb megismerését. A legtöbb tételhez link kapcsolódik, segítségével a dokumentumok teljes szövegét, szövegének egy részét, könyvismertetőjét a világhálón is elérjük. A link mögött zárójelben dátum szerepel. Ez az interneten történő fellelhetőségének idejére utal.

A bibliográfia tételei a szerzők (ha nincs, a címek) betűrendjében helyezkednek el. A bibliográfiai leírások tartalmazzák a szerzőt, a címet, a megjelenés helyét, idejét, kiadóját és a dokumentum terjedelmét.

Az összeállítás tartalmazza a kutatótermünkben hozzáférhető Arcanum Digitális Tudománytár elektronikus oldalait is, melynek segítségével, teljes szöveggel olvashatóvá válnak „a levéltár kutatótermében érhető el a "link" megjegyzéssel ellátott tételek.

Az anyaggyűjtés lezárásának időpontja: 2015. november 28.

 

Önálló kötetek

ANDRÁSSY Gyula: Diplomácia és világháború. Budapest, 1921, Légrády, 253 p. [Borító, tartalom, ajánló (HTML)] (2015. 11. 28.)

BALLA Tibor: A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. Budapest, 2010, Argumentum, 348 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2015. 11. 28.)

BENCZE László: A Piave-front. Budapest, 2003, "Múlttal a Jövőért" Alapítvány–Hadtörténelmi Lvt., 165 p. [Teljes szöveg (HTML)] (2015. 11. 28.)

BENCZE László: Solferino. Budapest, 2001, Hadtörténelmi Lvt., 239 p. [Teljes szöveg (HTML)] (2015. 11. 28.)

"Boldogtalan hadiidők..." avagy ami a "Boldog békeidők" után következett, 1914–1918. Szerk. Ravasz István. Budapest, 2005, Petit Real, 352 p. [Borító, tartalom, előszó (HTML)] (2015. 11. 28.)

CSONKARÉTI Károly: Horthy, a tengerész. Budapest, 1993, Zrínyi, 135 p.

DOMBI KISS Imre: Pokoljárásom. A szöveget gond., a bevezetőt írta Szenti Tibor. Budapest, 1983, Magvető, 132 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2015. 11. 28.)

DOMONKOS László: Az elfelejtett parancsnok. Kratochvil Károly élete. Budapest, 2010, Masszi, 328 p. [Borító, tartalom, ajánló (HTML)] (2015. 11. 28.)

Az első világháború. Szerk. Szabó Dániel. Budapest, 2009, Osiris, 838 p.

Az első világháború, 1914–1918. Tanulmányok és dokumentumok. Szerk., ford. Németh István. Budapest, 2014, L'Harmattan, 474 p.

FODOR József: A Hősök temetője. Nyíregyháza, 2005, Nyíregyházi Városvédő Egyesület, 15 p.

GALÁNTAI József: Háború és békekötés, 1914–1920. Budapest, 1991, Ikva, 165 p.

GYALUI Farkas: Emlékirataim, 1914–1921. Sajtó alá rend. Sas Péter. Kolozsvár, 2013, Művelődés Egyes., 486 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2015. 11. 28.)

HENCSEI Kálmán: Csak szeress - szeress - szeress - nagyon. Budapest, 2011, Dover International Kft., 319 p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

HERMANN Attila – SZANYI Miklós: "Csak előre, édes fiam..." A magyar Szent Korona országaiból sorozott hadosztályok, ezredek és zászlóaljak jelvényei a Nagy Háborúban. Debrecen, 2012, Méliusz Közp., 247 p.

HERMANN Ernő: Hadifogolynapló, 1914–1918. Budapest, 2014, Zrínyi, 414 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2015. 11. 28.)

HORTHY Miklós: Emlékirataim. A jegyzeteket Sipos Péter írta. Budapest, 2011, Európa, 437 p.

JEMNITZ János: A nemzetközi munkásmozgalom az első világháború éveiben, 1914–1917. Budapest, 1975, Akad. K., 607 p.

A Kárpátok hágóin át Galíciába. Útikönyv. Írta és összeáll. Bedécs Gyula. Szerzők: Hegedűs Elemér, Hegedűs Zoltán, Moravcsek Mária. Budapest, 2014, Zrínyi, 304 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2015. 11. 28.)

KERTÉSZ Elemér – DE SGARDELLI Caesar: A frontharcos eszme szolgálatában. Budapest, 1942, Magyar Front, 407, 128, 74 p.

Kiss Ernő I. világháborús visszaemlékezései. Szerk. Gottfried Barna, Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 2015, MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, 100 p. [Könyvismertetés (HTML)] [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

KÖRNYEYNÉ GAÁL Edit: Az első világháború emlékei a népi kéziratos forrásokban és a szájhagyományban. Debrecen, 1985, KLT, 203 p.

KRANKOVICS Ilona – SALLAI Gergely Pál: Első világháborús jelvények a Déri Múzeum gyűjteményében. Debrecen, 2012, Déri Múzeum, 72 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2015. 11. 28.)

LENGYEL István: A breszt-litovszki béketárgyalások. Budapest, 1975, Kossuth, 309 p.

MADERSPACH Viktor: Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig. Szeged, 2012, Lazi, 251 p. [Részletek (HTML)] (2015. 11. 28.)

Magyar hősök, 1914–1916. Szerk. Tábori Kornél. Budapest, 1916, Pesti Napló, 192 p. [Borító, tartalom, bevezető (HTML)] (2015. 11. 28.)

Magyarország az első világháborúban. Főszerk. Romsics Ignác. Közrem. Balla Tibor [et al.]. Budapest, 2010, Kossuth–Hadtört. Int. és Múz., 199 p. [Könyvismertetés (PDF)] (2015. 11. 28.)

Magyarország az első világháborúban. Lexikon A–Zs. Főszerk. Szijj Jolán. Szerk. Ravasz István. Budapest, 2000, Petit Real, 851 p. [Borító, tartalom, előszó (HTML)] (2015. 11. 28.)

MAKRAI Sándor: A II. világháború encsencsi áldozatai és az I. világháború hősi halottai. Encsencs, 1989, Községi Tanács Emlékműbizottság, 20 p.

Monumentumok az első háborúból. Szerk. Kovács Ákos. Budapest, 1991, Corvina, 165 p. [Borító, tartalom (HTML)] (2015. 11. 28.)

Az osztrák-magyar haderő első világháború alatti magasabb parancsnokságai. A Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai iratok levéltári segédlete. Szerk. Szijj Jolán. Budapest, 2001, Hadtörténelmi Lvt., 160 p. [Teljes szöveg (HTML)] (2015. 11. 28.)

POKORNY Hermann: Emlékeim. A láthatatlan hírszerző. Összeáll. Józsa Antal. Szerk. Bakonyi Péter. Budapest, 2000, Petit Real, 168 p. [Teljes szöveg (HTML)] (2015. 11. 28.)

POPÉLY Gyula: Felvidék, 1914–1920. 2. kiad. Budapest, 2010, M. Napló–Fokusz Egyes., 438 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2015. 11. 28.)

RAVASZ István: Magyarország és a Magyar Királyi Honvédség a XX. századi világháborúban, 1914–1945. Nagykovácsi, 2003, Puedlo, 272 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2015. 11. 28.)

SIKLÓS András: A Habsburg-birodalom felbomlása, 1918. A magyarországi forradalom. Budapest, 1987, Kossuth, 338 p. [Könyvismertetés (HTML)] (2015. 11. 28.)

Szabolcsvármegye s a közigazgatásilag ideiglenesen hozzácsatolt két Ung- és négy beregvármegyei község hadbavonult és az 1914–1918. világháborúban elesett hős fiainak névjegyzéke. Nyíregyháza, 1929, Szabolcsvármegye közönsége, 456 p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

SZENTI Tibor: Vér és pezsgő. Harctéri naplók, visszaemlékezések, frontversek, tábori és családi levelek az első világháborúból. Budapest, 1988, Magvető, 390 p. [Teljes szöveg (HTML)] (2015. 11. 28.)

Szumátrától az orosz frontig. Radnai István első világháborús naplója. Sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a jegyz. írta Pusztai Gábor. Debrecen, 2013, Printart-Press Kft., 251 p.

TAYLOR, Alan John Percivale: Az első világháború képes krónikája. Budapest, 1988, Akad. K., 230 p. [Borító, tartalom, előszó (HTML)] (2015. 11. 28.)

Tevan Rezső katonatiszt első világháborús naplója. Szerk. Balogh István. Budapest, 2012, Tevan Alapítvány, 113 p. [Borító, tartalom, fülszöveg (HTML)] (2015. 11. 28.)

Vidék és város. Az első világháború és a magyar vidék. Szerk. Barta Róbert, Csiszár Imre. Hajdúnánás, 2015. 144 p.

A világháború okiratai. Összeáll. Eduard Bernstein. Budapest, 1915, Népszava, 55 p.

WILLHEIM Imre: Galíciától Isonzóig. Hadinapló az I. világháborúból. Szerk. Károssy Csaba Ákos. Ford. Bődy Pál. Szombathely, 2014, Oskar, 244 p.

 

Tanulmányok, cikkek

BALÁZS Eszter: A "sakktáblától" a lövészárkok mikrovilágáig. Az első világháború régi és új történeti megközelítései. Múltunk, 2010. 3. sz. 109–131. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

BALLA Tibor: Az első világháború a hátországban. Nemzetközi konferencia, Stadtschlaining, 2013. szeptember 23–26. Hadtörténelmi Közlemények, 2013. 4. sz. 1223–1226. p.

BALLA Tibor: A militarista birodalom mítosza. Az osztrák-magyar haderő az első világháború előestéjén. Hadtörténelmi Közlemények, 2014. 3. sz. 628–645. p.

BALLA Tibor: Osztrák-magyar tábornokok orosz hadifogságában az első világháború idején. Hadtörténelmi Közlemények, 2012. 3. sz. 847–862. p.

BIHARY Lajos: Népi feljegyzések az első világháborúból. In Helytörténeti tanulmányok, 8. Szerk. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1990. 231–240. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

BONHARDT Attila: A magyar hadifoglyok hazaszállítása az I. világháború után. Magyar hadifogolyfogadó bizottságok Lengyelországban és Litvániában, 1918. december–1921. augusztus. Hadtörténelmi Közlemények, 1994. 2. sz. 29–74. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

BONHARDT Attila: A magyar hadifoglyok hazaszállítása az első világháború után. A magyar hadifoglyok szervezett hazatelepítése Szovjet-Oroszországból, 1920–1922. Hadtörténelmi Közlemények, 1994. 4. sz. 3–49. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

BONHARDT Attila: A magyar hadifoglyok hazatelepítése az I. világháború után. A magyarországi leszerelő táborok, 1919–1923. Hadtörténelmi Közlemények, 1994. 3. sz. 19–56. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

BÖDŐK Gergely: Erőszak, terror, brutalitás. Az első világháború hatása és a terrorjelensége. Rubicon, 2014. 4–5. sz. 98–111. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

CSIKÁNY Tamás: Értelmetlen vérszivattyú. Az első világháború hadművészeti kérdései. Rubicon, 2013. 1. sz. 66–77. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

DEMETER Zsófia: Egy elfeledett emlékmű. Bory Jenő alkotása a szarajevói merénylet színhelyén. Rubicon, 2014. 4–5. sz. 62–65. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

EGRI László: Christian Schwendlinger: Háborús propaganda a Habsburg Monarchiában az I. világháború idején. Klió, 2012. 4. sz. 84–90. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

Erős Ferenc: Trauma és erőszak-szociálpszichológiai megközelítésben. Rubicon, 2015. 1. sz. 78–89. p. [Részletek (HTML)] (2015. 11. 28.)

GAÁL Ibolya: Hadigondozási ellátás Szabolcs és Ung valamint Szatmár-Bereg vármegyékben, 1914–1950. In Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, 12. Szerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1997. 283–301. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

GAÁL-KÁNTOR György Kristóf: Ki az ellenség? Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az első világháború Magyarországán. Budapest, 2008. Korall, 2011. 43. sz. 204–208. p. [Könyvismertetés (PDF)] (2015. 11. 28.)

GALAMBOS Sándor: Első világháborús segélykérelmek Nyíregyházán. Sorsképek a hátországból. In Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, 10. Szerk. Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1994. 163–167. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

GALAMBOS Sándor: ”Fejünk fölött a gránát és srapnel fütyölve járt”. Varga György káplár jegyzetei az első világháborúból. In Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, 18. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2008. 317–354. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

GESZTESI Enikő – GESZTESI Tamás: Falusi kisegítő magánkórházak az első világháború alatt (Kölesd). Honismeret, 2012. 2. sz. 29–33. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

GYÁNI Gábor: Az első világháború emlékezete. Rubicon, 2015. 1. sz. 58–65. p. [Részletek (HTML)] (2015. 11. 28.)

GYURGYÁK János: A nagy háború. Dilemmák, ellentmondások, paradoxonok. Rubicon, 2015. 1. sz. 8–10. p. [Részletek (HTML)] (2015. 11. 28.)

HAJDU Tibor: 1914. A magyar közvélemény alakulása a hadüzenet előtt és után. Hadtörténelmi Közlemények, 2014. 3. sz. 611–627. p.

HAJDU Tibor: Szovjet-Oroszország és az első világháború vége. A breszti béke évfordulójára. História, 2008. 1. sz. 3–6. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

HORVÁTH Sándor: (Nyíregyházi) Ságvári-telepi krónika (1914-től). In Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás, 3–4. Szerk. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1982. 169–200. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

JANKÓ Annamária: Az első világháborúban használt topográfiai térképek. Hadtörténelmi Közlemények, 2014. 3. sz. 778–792. p.

KELECSÉNYI László: Az első világháború magyar filmeken. Múltunk, 2010. 3. sz. 150–155. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

KISS Gábor: Osztrák-magyar tábori egészségügy az első világháború kezdeti szakaszában. Hadtörténelmi Közlemények, 2014. 3. sz. 763–777. p.

KOROMPAY H. János: „Már az első, részleges mozgósítással bevonultam”. Első világháborús dokumentumok az irodalomtörténész Horváth János hagyatékában. Hadtörténelmi Közlemények, 2014. 3. sz. 807–829. p.

KRÁMLI Mihály: Az osztrák-magyar haditengerészet felkészülése a Nagy Háborúra. Hadtörténelmi Közlemények, 2014. 3. sz. 646–662. p.

LUKÁCS Anna: Daniel Marc Segesser: Az első világháború globális nézőpontból. Klió, 2012. 1. sz. 86–90. p. [Könyvismertetés (PDF)] (2015. 11. 28.)

LUKÁCS, John: Magyar katasztrófa. Az első világháború. Rubicon, 2015. 1. sz. 4–7. p. [Részletek (HTML)] (2015. 11. 28.)

LUX Judit: A magyarországi ipari szakszervezetek az I. világháború idején (1915–1916). Múltunk, 1992. 2–3. sz. 184–210. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

MARGITTAI Gábor: Szamár-sziget szellemkatonái. A nagy háború balkáni halálmarsa. Rubicon, 2015. 1. sz. 26–31. p. [Részletek (HTML)] (2015. 11. 28.)

MARUZSA Zoltán: Tisza István és a háborús felelősség kérdése. Rubicon, 2014. 4–5. sz. 66–73. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

NÉMETH István: A 20. század őskatasztrófája. Az első világháború. Rubicon, 2014. 4–5. sz. 26–37. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

NÉMETH István: Galamb, Zeppelin és a Vörös báró. Rubicon, 2014. 4–5. sz. 112–115. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

NÉMETH István: Lövészárkok, kézigránát, gázálarc. Az állóháború új harci eszközei. Rubicon, 2014. 4–5. sz. 90–95. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

NÉMETH István: Út a háborúhoz. Dokumentum-összeállítás. Rubicon, 2014. 4–5. sz. 76–81. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

POGÁNY Ágnes: A nagy háború hosszú árnyéka. Az első világháború gazdasági következményei. Rubicon, 2015. 1. sz. 90–96. p. [Részletek (HTML)] (2015. 11. 28.)

POMOGÁTS Béla: Ember az embertelenségben. Ady és az 1916–1918-as román háború. Székelyföld, 2014. 7. sz. 116–129. p. [Teljes szöveg (HTML)] (2015. 11. 28.)

POLGÁR Balázs: A limanovai csata. Rubicon, 2015. 1. sz. 22–25. p. [Részletek (HTML)] (2015. 11. 28.)

POLLMANN Ferenc: Dilettáns háborútervezés. Anekdotikus történetek a hadüzenet napjaiból. Rubicon, 2014. 4–5. sz. 82–86. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

POLLMANN Ferenc: Haditechnika, stratégia, propaganda. A hadviselés átalakulása az első világháborúban. Rubicon, 2015. 1. sz. 16–21. p. [Részletek (HTML)] (2015. 11. 28.)

POLLMANN Ferenc: Létszám, lelkesedés, felkészültség. Az osztrák-magyar haderő. Rubicon, 2014. 4–5. sz. 74–75. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

POLLMANN Ferenc: A magyar kormány és a szebekkel szembeni osztrák-magyar katonai rendszabályok az első világháború kezdetén. Hadtörténelmi Közlemények, 2002. 184–188. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

POLLMANN Ferenc: Pánik extrém stressz a harctéren. Rubicon, 2014. 4–5. sz. 87–89. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

POLLMANN Ferenc: Tank, páncélkocsi és repülőgép. Az I. világháború fegyverei. História, 2007. 9–10. sz. 25–26. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

POLLMANN Ferenc: A szarajevói gyilkosság, 1914. június 28. Rubicon, 2014. 4–5. sz. 50–61. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

RAVASZ István: A Nagy Háború első hősi halottja. Hadtörténelmi Közlemények, 2014. 3. sz. 754–762. p.

RÓKA Enikő: Művészek a háborúban. Rubicon, 2015. 1. sz. 50–57. p. [Részletek (HTML)] (2015. 11. 28.)

ROMSICS Ignác: Az első világháború száz év távlatából. Korunk, 2014. 10. sz. 72–81. p.

ROMSICS Ignác: A nagyhatalmak és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása. Rubicon, 2015. 1. sz. 32–35. p. [Részletek (HTML)] (2015. 11. 28.)

SALLAI Gergely Pál: Az 1914-es háborús év az osztrák-magyar kitüntetés-történetben. Hadtörténelmi Közlemények, 2014. 3. sz. 793–806. p.

SÜLI Attila: Kutyák az I. világháborúban. História, 2011. 3. sz. 26–27 p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

SZABÓ Dániel: Katonadalok és az első világháború. Aetas, 2007. 1. sz. 44. p. [Teljes szöveg (PDF)]

(2015. 11. 28.)

SZABÓ Géza: Egy sikertelen kísérlet Nyírbátorban az adósságcsapda megszüntetésére az I. világháború idején. In Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, 18. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2008. 307–316. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

SZÜCS György: Képek előtt, képek mögött. A világháború és a képzőművészet. Rubicon, 2015. 1. sz. 36–49. p. [Részletek (HTML)] (2015. 11. 28.)

TOKODY Gyula: Magyarország kiválása az első világháborúból és a német külpolitika. Múltunk, 1989. 1–2. sz. 65–90. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

TOMKA Béla: Az első világháború. Egy korszak lezárása vagy új korszak kezdete? Rubicon, 2015. 1. sz. 11–15. p. [Részletek (HTML)] (2015. 11. 28.)

TOMSICS Emőke: A front felett. Egy repülőszázad fényképei az első világháborúból. Rubicon, 2015. 1. sz. 98–99. p. [Részletek (HTML)] (2015. 11. 28.)

UNGVÁRY Krisztián: Isonzó, Doberdó, Caporetto. Magyarok az első világháborúban. Rubicon, 2014. 9. sz. 4–23. p. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

VARGA Lajos: Magyar szociáldemokraták a háború „győzelmes” éveiben (1914–1916). Múltunk, 2007. 2. sz. 164–222. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.)

 

Elektronikus dokumentumok

A 33-asok dicsősége, 1741–1918. Emlékirat a II. Lipót császár nevét viselt volt császári és királyi 33-ik gyalogezred dicső haditetteiről, valamint azokról, akik az ezred kötelékében küzdve, hősi halált haltak a hazáért. Budapest, 1935, Pátria, 151 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A 68-as Jász-kun gyalog-ezred háborús albuma. Szerk. Reschner Róbert, Sebestyén József. [S.l.], 1917, [s.n.], 239 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A 101-es zászló alatt. A v. békéscsabai cs. és k. 101. gy. e. emlékalbuma. Szerk. és kiad. Makkay Machalek Pál. Budapest, 1934, Makkay, 452 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

AJTAY Endre: A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborús története, 1914–1918. Szeged, 1933, Délmagyarország Ny., 319 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

ANTAL Áron – BÍRÓ Lajos – NEMESDY Ernő: A volt m. kir. brassói 24. honvéd gyalogezred, népfölkelő gyalogezred és pótzászlóalj története. Székelyudvarhely, 1943, 107 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Aranylapok a cs. és kir. 29-ik „Báró Loudon” ezred történelméből az 1914–1917-es világháborúban. Összegyűjt. Jelic Gyula. Budapest, 1918, Athenaeum, 82 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Aranylapok az egykori magyar tábori vadász zászlóaljak történetéből. Budapest, 1940, Légrády Ny., 77 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

BAJNÓCZI József: A cs. és kir. 71. hadosztály 50 napos mozgó hadműveletei. Budapest, 1931, Szerző, 201 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

BALASSA Imre: Az „egyes népfelkelők” hadi históriája. A m. kir. budapesti 1. népfelkelő ezred. Budapest, 1933, Kapisztrán Ny., 330 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

BÁNLAKY József: A magy. kir. kassai 39. honvéd gyaloghadosztály harcai Erdély keleti határában. A Magyaros-tető elfoglalása 1917. márc. 8-án. Budapest, 1944, Grill Károly, 34 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

BARABÁS Béla: Magyar hadifoglyok élete orosz és olasz földön. Budapest, 1916, Dick Manó, 189 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

BÁRDY István: Csaba vezér útján. 4-es honvédek a világháborúban. [A nagyváradi 4-es honvéd gyalogezred]. Orosháza, 1932, Orosházi Friss Hírek Könyvny., 112 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

BENKÓCZI Emil: A tizes honvédek Galicziában. Budapest, 1931, Bárd Ny., 152 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Dr. Berend Miklós hadi önkéntes honvéd törzsorvos harctéri naplója. Adatok a magyar honvédség, főképp az 5. h. huszárezred történetéből. Senyei József honv. tüzérhadnagy rajzaival. Budapest, 1916, Singer és Wolfner, 343 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

BITTÓ Dezső: A volt nagyváradi és biharvármegyei 37. és 139. gyalogezredek története. Budapest, Athenaeum, [1943], 29 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

BREIT József: Az 1914. évi osztrák-magyar-szerb-montenegrói hadjárat. Budapest, 1926, Magyar Királyi Hadtörténelmi Levéltár, 226 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

BOKOR Ervin: Menekülés a szibériai fogságból Japánon és Anglián keresztül. Budapest, 1919, Franklin-Társulat, 520 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Budapest volt házi ezredének a cs. és kir. 32. gyalogezrednek története, 1741–1918. Szerk. Tinódi Varga Sándor. Budapest, 1930, Pallas Ny., 401 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

CZÉKUS Zoltán: Az 1914–18. évi világháború összefoglaló történelme. Budapest, 1930, Stádium, 551 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A cs. és kir. 3. számú „Gróf Hadik”-huszárezred története. Készült az ezred emlékbizottságának megbízásából. Budapest, 1931, Stádium, 234 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A cs. és kir. 12. huszárezred a világháborúban. Budapest, 1926, Stádium, 132 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A cs. és kir. 34. magyar gyalogezred története, 1734–1918. Budapest, 1937, Pátria, 519 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A cs. és kir. 82. székely gyalogezred története 1883–1919. Vitéz József kir. herceg tábornagy előszavával, a m. kir. Hadilevéltár okmányainak felhasználásával. Szerk. Kelemen Béla. Budapest, 1931, 342 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A cs. és kir. „Frigyes főherceg” 52. gyalogezred hadialbuma. A pécs-baranyai katonák szereplése az 1914–1918. évi világháborúban. Szerk. Tábori Jenő Budapest–Pécs, 1935, 52. gyalogezred, 376 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

CSABAI István: Fakeresztek mentén - népek országútján. A cs. és kir. 39. gyalogezred. Budapest, 1935, Kir. Magy. Egyetemi Ny., 434 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Debreceni honvédek a harcban. 1–2. kötet. Debrecen, 1926–1928, M. Nemz. Könyvkiadóváll. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

DERNYEY György: A cs. és kir. Jász-kun 13. huszárezred története, 1859–1918. Budapest, 1941, Madách, 380 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

DESEŐ Lajos: A m. kir. besztercebányai 16. honvéd gyalog ezred története. Budapest, 1941, A volt ezred bajtársi szövetsége, 368 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

DESEŐ Lajos: A m. kir. szatmári 12. honvéd gyalog ezred, valamint menet- és népfölkelő ezredeinek története. Budapest, 1931, 340 p., 26 t. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

DOROMBY József: A volt cs. és kir. 38. gyalogezred története és emlékkönyve. Budapest, 1936, 608 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

DOROMBY József: A volt cs. és kir. 83-as és 106-os gyalogezredek története és emlékkönyve. Budapest, 1934, 400 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Az egykori cs. és kir. 24. tábori vadászzászlóalj története. Budapest, 1940. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 15.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Erdélyi ezredek a világháborúban. Szerk. Deseő Lajos. Budapest, 1941, Ardói, 335, 54, 53, 125 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

FEHÉR Márton: 4-es honvédek 33-as zászló alatt. Háborús történetek tapasztalatok, megfigyelések. Budapest, 1918, Lampel, 96 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. (2015. 11. 28.) [Teljes szöveg (PDF)] (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

FEJÉRVÁRY József: A szegedi ötösök 1. hdt. zászlóaljának háborús egy éve. Békéscsaba, [1915], Tevan, 68 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

GABÁNYI János: A világháború története az összeomlás kezdetétől a békekötésig. 1. kötet. Budapest, [1934], Szerző, 320 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

GABÁNYI János: A világháború története az összeomlás kezdetétől a békekötésig. 2. kötet. Budapest, [1934], Szerző, 320 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

GAKSCH József: A volt szabadkai 86 gyalog-ezred emlék-naptára az 1942. közönséges évre. Szabadka, 1942, 403 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

GAKSCH József – DIMICS Szilárd: A volt szabadkai cs. és kir. 86. gyalogezred története, 1882–1918. Budapest, 1940, Bethlen Ny., 403 p. Budapest, 1940. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

GERBERT Károly: A kassai VI. hadtest harcai 1914. aug. 25–30. Budapest, 1929, M. Kir. Hadtörténelmi Levéltár, 138 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

GERE Zsigmond: Színes képek a 76-os bakák harcaiból. Bécs, 1918, Holzhausen Adolf, 109 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Háborús album. A világháború történelme képekben. Szerk. Tábori Kornél. Budapest, [1915?], Pesti Napló, 240 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Hadifogoly magyarok története. 1. kötet. Szerk. Baja Benedek [et al.]. Budapest, 1930, Athenaeum, 426 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Hadifogoly magyarok története. 2. kötet. Szerk. Baja Benedek [et al.]. Budapest, 1930, Athenaeum, 588 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Hadtörténelmi szemelvények a világháborúból, 1925. Budapest, [193?], Magyar Királyi Hadtörténelmi Levéltár, 310 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Hadtörténelmi szemelvények a világháborúból, 1926. [Írta Tersztyánszky Ödön et al.]. Budapest, 1926, Magyar Királyi Hadtörténelmi Levéltár, 425 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Harmincas honvédek élete a halálmezőkön. Összeáll. Paulovits Sándor. Kecskemét, 1939, Hungária Ny., 348 p., 33 t. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

HENRIQUEZ Vince: A cs. és kir. 9. sz. Gróf Nádasdy huszárezred története 1904–1918. Budapest, 1930, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 204 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

HERCZEGH Géza: A veszprémi honvédek hadtörténete. A m. kir. veszprémi 31. honvéd gyalogezred, a 31. 46. és a 79. honvéd menet zászlóaljak, valamint a 31/1. népfölkelő zászlóalj története. Cegléd, 1936, Sárik Gyula és Géza Könyvny., 448 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Hét ország frontján. Sassy Csaba háborús naplója, 1915–18. 1. kötet. Miskolc, 1930, Miskolci Ny., 319 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Hét ország frontján. Sassy Csaba háborús naplója, 1915–18. 2. kötet. Miskolc, 1931, Miskolci Ny., 213 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Egy honvéd lovas hadosztály törzs. A m. kir. honvéd lovas hadosztályparancsnokság urai (11-ik lovas hadosztály). Emlékezésül a világháború vígabb napjaira. Rajzolta Senyei József. Budapest, 1916, Lengyel Ny., 29 t. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

„Hősök voltak mindannyian…”. Jász-Nagykun-Szolnok megye a Nagy Háborúban. Szolnok, 2001, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. [DVD]

JÓZSEF főherceg: A világháború amilyennek én láttam. 1–7. kötet. Összegyűjtötte és összeáll. Rubint Dezső. Budapest, 1926–1934, MTA. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

JULIER Ferenc: A világháború magyar szemmel, 1914–1918. Budapest, 1933, Magyar Szemle Társaság, 300 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Kacagó lapok a komoly időkből 1915–16. Miskolc, 1916, 151 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Katonák, népek, események. Vitéz Báró Roszner István világháborús naplója. Budapest, [1938], Singer és Wolfner, 595 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

KÓRÉH Endre: A székely hadosztály dandártörténete, 1918–1919. 1. kötet. Budapest, 1929, Makkay Zoltán Könyvk., 241 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

KÓRÉH Endre: A székely hadosztály dandártörténete, 1918–1919. 2. kötet. Budapest, 1929, Makkay Zoltán Könyvk., 230 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

KURTZ Géza: Albrecht főherceg nevét viselő cs. és kir. 44. gyalogezred története, 1914–1918. 1. rész, 1914 júl. 26–1915. ápr. 30. Budapest, 1928, Stádium, 195 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

KURTZ Géza – KRISTÓFY Géza: A cs. és kir. Albrecht főherceg 44. gyalogezred és a cs. és kir. 105. gyalogezred története. Budapest, [1937], Merkantil Ny., 550 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

LÁSZLÓ Jenő: A székely hadosztály és dandár harcai Erdély védelmében 1918–1919. Budapest, 1944, Centrum, 158 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

LENKEY Lajos: Losonci tüzérek a világháborúban. Budapest, 1937, Szerző, 95 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

LÉPES Győző – MÁTÉFY Artur: A cs. és kir. báró Hötzendorfi Konrád Ferenc tábornagy debreceni 39. gyalogezred világháborús története, 1914–1918. Debrecen, 1939, Nemzeti Könyv- és Lapkiadó Ny., 452 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

LUKACHICH Géza: A Doberdó védelme az első isonzói csatában. Budapest, 1918, Athenaeum, 89 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A m. kir. IV. Károly király volt 1. honvéd gyalogezred története és háborús emlékalbuma. Összeáll. Bartha Lajos Budapest, 1939, Az Emlékalbum Kiadóhivatala, 489 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A m. kir. 37. honvéd tábori tarackos ezred évkönyve, 1918. Budapest, 1918, Hornyánszky Ny., 77 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A m. kir. 37. honvéd tüzérdandár története 1914–1918. 1. kötet. A m. kir. 4. honvéd tábori ágyúsezred története. Szerk. Bialoskurski Ödön. Budapest, 1939, Harminchetes tüzérek, 315 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A m. kir. budapesti 1. honvédhuszárezred és m. kir. 1. népfelkelő huszárosztály története, 1869–1918. Budapest, 1927, Stádium, 820 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A m. kir. debreceni 2. honvéd huszárezred története, 1869–1918. Kiad. Radák Lajos. Budapest, 1939, Hornyánszky Ny., 219 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A m. kir. nagykanizsai 20-ik Báró Szurmay Sándor honvéd gyalogezred története a világháborúban. 1. kötet. Összeáll. Szepessy-Bugsch Aladár. Sopron, 1931, Tóth. Ny., 248 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A m. kir. nagykanizsai 20-ik Báró Szurmay Sándor honvéd gyalogezred története a világháborúban. 2. kötet. Sopron, 1931, Tóth. Ny., 283 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A m. kir. székesfehérvári 17-ik honvéd gyalog- és népfelkelő ezredek története. Szerk. Márkosfalvi Sipos Gyula. Székesfehérvár, 1937, Csitáry Ny., 372, [2] p., 33 t. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A magyar gyalogság. A magyar gyalogos katona története. Szerk. Doromby József, Reé László. Budapest, 1939, Reé, 456, 15, 94 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Magyar hősök, 1914–1916. Szerk. Tábori Kornél. Budapest, 1916, Pesti Napló, 192 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A magyar királyi budapesti 29. honvédgyalogezred és a magyar királyi 29. népfölkelő gyalogezred hadtörténeti emlékkönyve. Összeáll. De Sgardelli Caesar. Budapest, 1936, Merkantil Ny., 424 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi Ágost. Budapest, 1938, Közlekedési Ny., 759 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A magyar tüzér. A magyar tüzérség története. Szerk. Felszeghy Ferenc, Reé László. Budapest, 1939, Reé, [742] p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Magyarország az első világháborúban. Lexikon A–Zs. Főszerk. Szijj Jolán. Szerk. Ravasz István. Budapest, 2000, Petit Real, 851 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Négyes honvédek fegyverben. Kiad. Makkay Pál. Békéscsaba, [1935 után], Szerző, 388 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A negyvenhatosok fegyverben, 1914–1918. Összeáll. Hirn László. Szeged, 1933, Hirn-Réthy, 220 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

NEMESS Ernő: Tizennyolcas honvédek. Sopron, 1916, Soproni Napló-Sopronmegye, 227 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

NÓNAY Dezső: A volt m. kir. szegedi 5. honvéd gyalogezred a világháborúban. Budapest, 1931, Szerző, 191 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

OROSZLÁNY Gábor – KRAHM László: A marosvásárhelyi m. kir. 22. honvédgyalogezred háborús története 1914–1918. 1. rész. 1. kötet. Budapest, 1931, Admiral Ny., 291 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Az Osztrák-Magyar Monarchia első világháborús hadszíntéri térképei. Szerk. Jankó Annamária, Pollmann Ferenc. Budapest, 2008, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára–Arcanum. [DVD]

A Polychnai ütközet 1914. augusztus 23-án. Összeáll. Renner Gusztáv. Sopron, 1931, Rábaközi Ny., 61 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

RADVÁNYI József – BAUR Frigyes: A volt cs. és kir. 4. huszárezred története. 2. kötet, 1902–1919. Budapest, 1929, Stádium, 283 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

REGELE Oszkár: Szemelvények a pozsonyi cs. és kir. 5/2. utászszázad történetéből a világháborúban, 1914–1918. Budapest, 1928, Stephaneum, 32 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

SCHIEFNER Károly: Emlékfüzet. A Boszniai-Hercegovinai okkupációs hadjáratban részt vett 32-es bajtársak visszapillantása 1878-tól a mai napig. Budapest, 1918, Pallas, 30 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

SOLTH Imre: Egy tüzértiszt naplója az 1914–18. évi világháborúból. Budapest, 1942, [Madách Ny.], 543 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

SZÉKELY Aurél: 38-as bakák, hannoveri muskétások. Budapest, [1917], M. Keresk. Közlöny, 189 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

SZÉKELY Aurél: A 38-as zászló alatt. Budapest, 1916, Légrády tesvérek, 224 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A tizenhetesek, 1914–1917. Emlékkönyv a székesfehérvári honvédek harcaiból. Szerk. Szabó István. Budapest, 1918, Pápai Ny., 172 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

VIDT Elek: Cs. és Kir. Szegedi Szükség-Tartalék Kórház története (MÁV-internátusban), 1914–17. Szeged, 1917, Dugonics Ny., 53 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A világháború, 1914–1918. 1–10. kötet. Szerk. a M. Kir. Hadtörténelmi Levéltár. Budapest, 1928–1942. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A világháború okiratai. 1–8. kötet. Összeáll. Eduard Bernstein. Budapest, 1916. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A világháború története. 1–8. kötet. Budapest, [1928–1931], Tolnai. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A világháború története. Szerk. Pilch Jenő. Budapest, [1928], Franklin-Társulat, 418 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A volt cs. és kir. Lajos Győző főherceg 65. gyalogezred világháborús emlékalbuma. Összeáll. Réti Béla. Miskolc, 1938, Ludvig Ny., 264 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A volt csász. és kir. 69. „Hindenburg” vezértábornagy nevét viselő gyalogezred története, 1910–1918 és világháborús emlékalbuma. Szerk. Crettier Ferenc. Cegléd, 1937, Sárik Gyula és Géza Könyvny., 548, 30 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A volt m. kir. kassai 5. honvéd-huszárezred története 1868-tól 1918-ig. Szerk., kiad. Görgey Miklós. Budapest, 1935, Held Ny., XVI, 326 p., 16 t. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A volt m. kir. miskolci 10. honvéd gyalogezred világháborús emlékalbuma. Összeáll. Sassy Csaba. Miskolc, 1939, Ludvig Ny., 380 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A volt m. kir. nagyváradi 4. honvéd gyalogezred és népfelkelő alakulatai bajtársi szövetségének értesítője. Összeáll. Kratochwil Károly. Budapest, 1933, 43 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A volt m. kir. pécsi 19. honvéd gyalogezred és alakulatainak […] története. Összeáll. Légrády Elek. Pécs, 1938, Haladás Ny., 573, 67 p. Pécs, 1938. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

A volt m. kir. szegedi 5-ös honvédek világháborús emlékalbuma. Összeáll. Réti Béla. Szeged, 1933, Réti, 296 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

WODLUTSCHKA Károly – FREISSBERGER Gyula: A 29. honvéd gyalogezred története. 1. kötet. Budapest, 1928, Szerzők, 188 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

WULFF, Olaf: Az osztrák-magyar dunai hajóhad a világháborúban, 1914–1918. Budapest, 1936, [Madách], 222 p. In Magyarok az I. világháborúban. Szakkönyvgyűjtemény. Budapest, 2014, Arcanum. [Teljes szöveg (PDF)] (2015. 11. 28.) (A levéltár kutatótermében érhető el a link.)

Összeállította: Kocsis György könyvtáros

 

 

Impresszum